KÁRTÉRÍTÉS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK, PEREK ELHÚZÓDÁSA MIATT A STRASBOURGI BÍRÓSÁGTÓL

Gyakran szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a bíróság vagy közigazgatási hatóság előtt folyamatban lévő ügyek hosszú évekig elhúzódnak. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke kifejezetten tiltja ezt, az Emberi Jogok Európai Bíróság pedig ezzel kapcsolatosan rendre elmarasztalja az Egyezmény részes államait, köztük Magyarországot is.

Bármely magyar állampolgár a Bírósághoz fordulhat, ha ügye indokolatlanul hosszúra nyúlt és jó eséllyel számíthat kártérítésre emiatt.

Partnerünk hatékony jogi segítséget nyújt Önnek ezen kártérítési igénye érvényesítéséhez, forduljon hozzá bizalommal!

 

Mely esetben kezdeményezhető eljárás?

 

Ha Magyarországon az eljárás hossza összeegyeztethetetlen az Egyezmény 6. Cikkének 1. bekezdésében lefektetett “ésszerű idő” követelményével. A bírósági esetjogot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy hozzávetőleg 6-8 éven túl húzódó ügyek esetében a Bíróság megállapítja az ésszerű idő követelményének megsértését.

 

Milyen késedelmekről beszélhetünk?

 

A késedelem okai lehetnek egyrészt magánfélnek tulajdonítható késedelmek, ez esetben a vizsgálat tárgya, hogy a hazai bíróságok (hatóságok) minden törvényben meghatározott eszközt felhasználtak-e az eljárás felgyorsítására. Természetesen felmerülhetnek az állam oldalán is késedelmek, így például a bizonyítási eszközök hiánya vagy késedelmes szolgáltatása, amelyek az állam felelősségét alapozhatják meg.

 

Mi minősíthető ésszerű időnek?

 

Az eljárás hosszának ésszerűségét az eset egyedi körülményeinek fényében, a Bíróság esetjogában lefektetett kritériumok figyelembe vételével kell megítélni. Ilyen különösen az eset bonyolultsága, a kérelmező és a releváns hatóságok magatartása és, hogy mi volt a per tétje a kérelmező számára. Ez tehát minden esetben más és más, a Bíróság mérlegelésén múlik.

A vizsgált időszak kiinduló pontja főszabály szerint a per (eljárás) bíróság előtt való megindulásának időpontja. Ettől eltérő lehet például, ha a bírósági szak előtt közigazgatási hatósági eljárás volt folyamatban, ez esetben a kiindulási pont ennek megfelelően alakul. A figyelembe vehető időszak magába foglalja a fellebbviteli eljárást és a felülvizsgálati eljárást is, amennyiben ez utóbbi eredménye alkalmas az ügy kimenetelének befolyásolására.

 

Milyen határidőn belül lehet eljárást kezdeményezni?

 

Az Egyezmény szigorú követelményeket támaszt a panaszosok számára, aminek értelmében a Bírósághoz fordulás az összes hatékony hazai jogorvoslat kimerítése után számított 6 hónapon belül lehetséges. A Bíróság szigorúan veszi a hathónapos szabály alkalmazását. Ha a kérelmező az utolsó érdemi döntés kézhezvételétől számított hat hónapon túl nyújtja be beadványát, úgy a Bíróság érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet. Az eljárás elhúzódása miatti kérelem ugyanakkor folyamatban lévő eljárás esetén is benyújtható, ekkor tehát nem kell megvárni az ügy végét.

 

 

AZ ÉSSZERŰ HATÁRIDŐ KÖVETELMÉNYE AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA GYAKORLATÁBAN

 

A Bíróság már számos esetben megállapította az Egyezmény 6. Cikke 1. bekezdésének megsértését Magyarország által. Nézzünk néhány precedenst!

A Hesz György v. Magyarország ügyben (39382/06 sz. kérelem, 2010. november 30-i ítélet) a panaszos az Egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt "ésszerű idő" követelményének megsértésére hivatkozott. A Bíróság az ítéletében megállapította, hogy az ügy 13 évig és 7 hónapig tartott. Ebből az időszakból, az eljárás felfüggesztésének megfelelő két év és három hónap nyilvánvalóan indokolt volt, és így nem róható fel az államnak, ezért azt a teljes időtartamból le kell vonni. Ugyanakkor a fennmaradó három bírósági szinten eltelt időszak továbbra is meghaladja a tizenegy évet és négy hónapot. A Bíróság úgy ítélte, hogy a Kormányzat nem terjesztett elő olyan tényt vagy meggyőző érvet, amely az eljárás elhúzódásának ésszerű okát adta volna, ezért megállapította, hogy az alapeljárás időtartama nem felelt meg az „ésszerű idő" követelményének. A Bíróság tehát úgy találta, hogy az Egyezmény 6. cikkének (1) bekezdését megsértették, és a panaszosnak 8.000 Euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.

A fentihez hasonló hosszú, több mint 10 éves peridőtartam volt megállapítható a Wolfgéher és Turula v. Magyarország ügyben (36739/05. sz. kérelem, 2009. november 03-i ítélet), ahol a Bíróság szintén 8.000 Euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg.

Kiemelendő továbbá, hogy a Bíróság számos ügyben a fenti időtartamnál jóval rövidebb ideig tartó eljárások esetén is megállapította az ésszerű idő követelményének sérelmét. A Bakonyi v. Magyarország ügyben (45311/05 sz. kérelem, 2007. május 03-i ítélet) az eljárás három bírósági szinten csaknem 7 évig és 4 hónapig tartott, a Bíróság pedig erre tekintettel megállapította, hogy az eljárás túlzottan hosszú volt, ezért az Egyezmény 6. Cikkének 1. bekezdését megsértették.

Hasonló tényálláson alapult a Bíróság döntése a Balogh Károlyné v. Magyarország ügyben (1107/04 sz. kérelem, 2008. február 27-i ítélet), melyben a figyelembe veendő időszak több mint 7 évig és 3 hónapig tartott, továbbá a Czifra v. Magyarország ügy (13290/05 sz. kérelem, 2009. március 24-i ítélet), ahol a bírósági eljárás 7 évig és 10 hónapig tartott. Ezen ügyek hosszára tekintettel a Bíróság szintén megállapította az Egyezmény 6. Cikk 1. bekezdésének sérelmét.

Jelentős példának tekinthető továbbá a Zaveczky v. Magyarország ügy (11213/03 sz. kérelem, 2006. április 25-i ítélet). A vizsgált időszak itt több mint 12 év. A Bíróság az előterjesztett anyagot megvizsgálva megállapította, hogy a Kormány nem adott elő olyan meggyőző érvet, amely a Bíróságot a jelen ügyben az előzőekben felsoroltaktól eltérő következtetés levonására bírná. A kérdéssel kapcsolatos esetjogra figyelemmel a Bíróság megállapította, hogy az eljárás túlzottan hosszú volt, s nem felelt meg az “ésszerű idő” követelményének.

Ugyancsak megállapította a Bíróság, hogy az Egyezmény 6. Cikk 1. bekezdésének megsértését a Vondratsek v. Magyarország ügyben (39073/02. sz. kérelem, 2006. április 11-i ítélet). Az ügy három bírósági szinten több mint 9 évig és 5 hónapig tartott.

 

(Válogatás az Európa Tanács hivatalos honlapján közzétett ítéletekből)

 

 

 

PARTNERÜNK: VÁCZI ÜGYVÉDI IRODA - GYŐR

Váczi Ügyvédi Iroda - Győr

FEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ: KARDI-SOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ KFT.

 

 

 

lap tetejére